O ravnim krovovima

 
Sanacija hidroizolacije ravnih krovova

Gotovo isključivi materijal koji se koristio za hidroizoliranje ravnih krovova bio je bitumen. Ovaj organski materijal ojačan armaturnim slojem dominira u sendviču ravnih krovova u svim trima klimatskim zonama u Hrvatskoj. Nažalost, kod projektiranja slojeva ravnih krovova nisu uvijek bili uzimani u obzir tehnološki nedostaci ovog materijala. Osnovna opterećenja bitumena proizlaze iz njegove strukture osjetljive na prirodne temperaturne cikluse, koji ga dovode do točke taljenja na ljetnoj jari, ili do faze krtosti uslijed zimskih hladnoća. Topljen i varen za betonsku podlogu, bitumen zajedno s njom, čime preuzima naprezanja koja ga dodatno opterećuju. Odstranjivanjem kvarova na ravnim krovovima klasičnog sistema (toplinska izolacija ispod hidroizolacije), vrlo često je uočen nedostatak dodatnog toplinskog izolatora bitumenskih traka u svrhu zaštite od temperaturnih oscilacija. Ovaj problem je poglavito izražen kod neopterećenih krovova, gdje je bitumenska traka često i završni sloj.

KAKO SANIRATI RAVNI KROV

    
Izgled - prije i poslije sanacije

          
Izgled - prije i poslije sanacije

Uvažavajući navedene opaske, koji bi način potpunog saniranja hidroizolacije bio tehnički ispravan? Svakako onaj koji bi aplicirao novu hidroizolaciju i, ako je potrebno, ostale slojeve ravnog krova uvažavajući njihove nedostatke i ograničenja.

U praksi takav pristup podrazumijeva sondiranje slojeva ravnog krova kako bi se utvrdio stupanj oštećenja. To je presudan korak koji ne smije biti zaobiđen stoga što neki slojevi mogu biti nepovratno oštećeni. Kao sloj koji se kod sanacija hidroizolacija često ne razmatra je toplinska izolacija. Potrebno je napomenuti kako vlažan, ili što je još gore, vlagom uništen toplinski izolator prijeti novim kvarovima nakon sanacije. Stoga ga je potrebno isušiti ili zamijeniti ovisno o stupnju oštećenja.

Što se tiče sanacije same hidroizolacije, tri su mogućnosti:
1. Djelomična sanacija, što uglavnom podrazumijeva individualne pokušaje suvlasnika zgrada stanara, najčešće vlasnika stanova zadnjih etaža ili raznih "majstora". Redovito se radi o parcijalnim zahvatima tipa "daj što daš", koji ne rješavaju problem trajno.

2. Potpuna sanacija ravnog krova uklanjanjem postojećih slojevai apliciranjem nove izolacije na bazi bitumena. Ova varijanta u pravilu znači radno intenzivnu i relativno dugotrajnu sanaciju, što povećava troškove. Osim toga, problem zbrinjavanja otpada je danas vrlo aktualan, a bitumen svakako ne spada u ekološke materijale. Treća primjedba se odnosi na primjenu materijala, odnosno izolacijskog sustava, koji se već pokazao lošim pa nema smisla ponavljati greške i očekivati drugačiji rezultat.

3. Potpuna sanacija ravnog krova tehnologijom koja omogućuje jednostavno i brzo postavljanje hidroizolacije, bez rušenja postojećih slojeva, što znatno smanjuje troškove sanacije. Ovakav tip sanacije je postao moguć tek primjenom materijala nove generacije. Ove hidroizolacije se jednostavno postavljaju preko postojećih slojeva. Ukoliko sondiranje utvrdi da je toplinska izolacija oštećena, potrebno ju je zamijeniti u potrebnoj mjeri.

Izolacija koja može biti aplikativna u ovakvim slučajevima treba zadovoljiti niz uvjeta:
- Otpornost na sve vrste oborina
- Otpornost na UV zračenje
- Podnošenje temperaturnih oscilacija
- Neovisan rad u odnosu na podlogu
- Otpornost na kemikalije (sastavnidio oborinske vode i ptičjeg izmeta)
- Zadovoljavajuće mehaničke karakteristike
- Otpornost na leteći plamen
- Ekološka prihvatljivost
- Homogeni spojevi

ECOSEAL MEMBRANE
Među materijalima nove generacije posebno treba istaknuti jednoslojne hidroizolacije na bazi sintetičke gume, kao što je Ecoseal. Ecoseal su armirane, termozavarive završne krovne membrane od sintetičke gume (TPO-termoplastičnog poliolefina na bazi polipropilena) dizajnirane za trajnu zaštitu od svih postojećih vremenskih utjecaja. Na ravne krovove se postavljaju mehaničkim pričvršćivanjem ili punoplošnim ljepljenjem. U upotrebi su već punih 12 godina (za razliku od sve brojnijih "novopečenih" TPO hidroizolacija), što pruža potpunu sigurnost u performanse i trajnost hidroizolacije.

KARAKTERISTIKE I UPOTREBA
Ecoseal membrane su potpuno vodonepropusne hidroizolacije od ruba do ruba krova zbog homogenih termozavarenih spojeva. Smanjuju temperaturni šok na zgradu i štede energiju za klimatizaciju, jer se ne zagrijavaju na suncu zbog bijele reflektivne boje. Otporne su na sve vremenske uvjete i temperature (od -45° do +100°C), kao i na leteći plamen. Armirane su čvrstom mrežicom što im daje otpornost na silu podtlaka i vjetar. Uz otpornost na agresivne kemikalije i mikro-organizme u cijelosti su ekološki prihvatljive, jer ne sadrže ni jedan halogeni ili kancerogeni sastojak. Kompatibilne su sa svim postojećim materijalima koji se mogu naći na krovu i stabilne su na rad slojeva ravnog krova. Kod sanacija ravnih krovova najčešće nije potrebno rušiti postojeće slojeve (ukoliko je toplinska izolacija u zadovo-ljavajućem stanju) što umnogome ubrzava i pojeftinjuje rad. Konstrukciju ne opterećuje zbog izuzetno male težine (1,02 kg/m2). Troškovi održavanja krova su minimalni, a u slučaju mehaničkog oštećenja jednostavno se zavaruje i mnogo godina nakon ugradnje.

Ovakve, superiorne karakteristike Ecoseal membrana omogućuju formiranje suvremenijih i jedno-stavnijih sustava ravnih krovova, bez obzira radilo se o novom ili sanaciji postojećeg. Omogućavaju 100%-tnu zaštitu objekta na dugi rok (najmanje 40 godina).

Od mogućih rješenja opisat ćemo jedno rješenje sanacije prohodnog ravnog krova korištenjem Ecoseal membrane.
Izlaskom na ravni krov višestambenog objekta ustanovljeno je sljedeće:

Završni sloj od betonskih ploča 40x40 cm sa katranom ispunjenim reškama, uslijed termodinamičkog rada, doživio je ozbiljna oštećenja. Na više mjesta ploče su se uzdignule, a više ploča je napuklo. Katran je u potpunosti izgubio svoju funkciju tj. zbog temperaturnih oscilacija i UV zračenja postao je potpuno krut, mrvio se, a na nekim mjestima nije ga uopće bilo. Na spoju katrana i ploča zamijećeni su busenovi trave.

Holkeli su bili ispucani u horizontalnom i vertikalnom smislu sa odvajanjem od nadozida.

Sondiranjem je ustanovljena znatna vlažnost pijeska u kojem su bile položene ploče, dok je bitumenska hidroizolacija pretrpila oštećenja u vidu pukotina i listanja slojeva.

Betonski estrih, podloga bitumenskih traka, nije pretrpio znatna oštećenja čime je toplinska izolacija ostala sačuvana što je kasnije utvrđeno pregledom.

Projektirano je sljedeće rješenje:

1. Otucivanje holkela po čitavom opsegu ravnog krova.
Čišćenje samoniklog bilja i odstranjivanje katranskih sljubnica između betonskih ploča.

2. Na ovako pripremljenu podlogu polaže se Ecoseal membrana na sloj geotekstila koji ima ulogu parorasteretnog sloja. Predviđena je ugradnja i odzračnika na svakih cca. 50 m2 površine kako bi se omogućilo dodatno odzračivanje krova

Ecoseal membrana se podiže uz nadozid i dimnjačke vertikale cca. 10cm

Ecoseal lima koji omogućava varenje membrane na sebe, jer je prevučen slojem istog polimera. Ovakvim rješenjem formiran je "bazen" na krovu. Kao provjera vodonepropusnosti nakon postavljanja hidroizolacije, slivnici su začepljeni, a krov napunjen vodom 48 sati.

PREPORUKA
Na kraju napomenimo, kako svakoj sanaciji ravnog krova treba pristupiti individualno, jer svaki krov ima svoje specifičnosti, a naročito u detaljima. Zbog toga preporučujemo izradu elaborata sanacije ravnog krova prije nego što se pristupi samoj sanaciji, a koji obavezno treba obuhvaćati utvrđivanje postojećeg stanja, prijedlog sanacije, izradu detalja i troškovnika radova.

Sanacija hidroizolacije na ravnim krovovima

Nazad