<%@ Language=Inherit from Web site %> upravitelj bam-investtrade doo tuzla

UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADE                 05.11.2018

 
 

 

Pozivaju se Predstavnici Etažnih Vlasnika da dogovore termin dolaska radi potpisivanja Anexa osnovnog Ugovora kao i zaključivanje novih Ugovora o upravljanju i održavanju zgrade u skladu sa novim Zakonom ...... Telefoni:  314-480  i   314-481

Uputstvo o načinu promjene Upravitelja

Nemate upravitelja zgrade ili ga želite promijeniti? 

Ponuda za upravljanje zgradom        Podaci koje trebate dostaviti

 

OBAJESŠTENJE

 

 

 

 

 

 

Energetska efikasnost u stambenim zgradama

 

 

 

 

  N O V O S T I               

OBAVJEŠTENJE ZA POČETAK TEHNOLOŠKE PROBE ZA SEZONU GRIJANJA 2018/2019

Obavještavamo sve korisnike da smo u završnim pripremama za sezonu grijanja 2018/2019. Vrelovodni sistem je ispitan u cjelosti i spremni smo za početak sezone grijanja. Tehnološka proba će početi u noći  sa 30. septembra 2018. godine na 1. oktobar 2018. godine i toplina će se osjetiti u prvim objektima već 1. oktobra 2018. godine u prijepodnevnim satima.

 

Dijelovi grada Tuzla će se zagrijavati po proceduri tehnološke probe sistema daljinskog grijanja. Bit će pokrenuta cirkulacija mrežne vode kroz magistralni vrelovod i dio vrelovodne i toplovodne mreže te toplinske podstanice. U narednih nekoliko dana vršiti će se provjera režima u toplom stanju i svi objekti u kojima su ispravne instalacija centralnog grijanja će biti testirani u toplom stanju.  U suradnji sa Upraviteljima u Gradu Tuzla instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja u tehnološkoj probi bit će definitivno ispitane i u toplom stanju. Također obavještavamo korisnike da predstavnici Centralnog grijanja Tuzla prate službene podatke o vanjskim temperaturama za Grad Tuzla u 21:00 i kada se ispune uslovi za početak sezone grijanja definisani članom 24. „Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije“ za Grad Tuzla bit će proglašen i zvanični početak sezone grijanja.

 

Podsjećamo vas da je, prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza Upravitelja zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja, te da se u slučaju potrebe za hitnom intervencijom trebate obratiti njima.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------

 

    

     Tuzla.ba

    

     Obavještenje o nabavci

 

     Preuzeto sa Tuzlarija  

 

     Uskoro elektronska naplata duga ! Više .....

 

       Gradska uprava

       Obaviještenje o identifikaciji stambenih etažnih jedinica

 

 

Postavite pitanje ...... Postavite pitanje ..... Postavite pitanje

Novi Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada (Sl.novine TK_14/15)koji je stupio na snagu 28.11.2015.godine možete preuzeti sa ove stranice

Preuzmite Zakon  

Zakona o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

 GRADSKA UPRAVA

                                                                                                                                                                      

 

 

 Prestaje da važi - Spisak mjesnih zajednica, sekretara i brojeva telefona
  Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade - Služba civilne zaštite 

 

"Službene Novine Tuzlanskog kantona" , broj 7/00 , 14/02 i 5/07 - Služba za prostorno uređenje
  Sl_novine TK_7-2000.pdf - Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove
  Sl_novine TK_14-2002.pdf - Služba za razvoj i poduzetništvo

  

Sl_novine TK_ 5/07 od 14.05.2007.god   (str.361) - Služba za opću upravu i zajedničke poslove
    - Služba za inspekcijske poslove
    - Služba za boračko invalidsku zaštitu

Preuzmite :

 Ponuda za upravljanje zgradom   podaci za davanje Ponude - Služba za raseljena lica i izbjeglice

 

 

- Služba za stambene poslove i povratak
Obrazac o ukidanju PRINUDNE UPRAVE - Služba za komunalne poslove , izgradnju i poslove MZ

 

Dokumentacija za upravljanje i održavanje zgradom

(dokumenti su u PDF formatu)    
Međuvlasnički ugovor Kontakt:    upravitelj@bam-investtrade.com
Odluka o izboru članova Odbora Upravljan je i održavanje
Odluka o izboru ovlaštenog predstavnika Mara Bešlagić       Šef sektora upravljanje zgradama
  Spisak etažnih vlasnika sa Odlukom o izboru upravitelja Hajrić  Ademir       Upravljanje i održavanje
Odluka o izboru Upravitelja Anita Bijedić          Upravljanje i održavanje
Ugovor o upravljanju i održavanju (poslije Odluke o izboru upravitelja) Diana Bešlagić       Upravljanje i održavanje
    Elvira Žunić            Upravljanje i održavanje
    Amra Durmić         Glavni knjigovođa
  NOVI NAZIVI ULICA      

Zima 2012 - februar

Zgrade - ulazi   Upravljanje i održavanje  
  Etažni vlasnici   Kako kod drugih ....
  Stanje ulaza - prihodi i rashodi   Upravljanje i funkcija upravljanja  
  Evidencija uplata      
  Plan i program   > Otkup stanova je bio jednostavan  ali održavanje zgrada nije
  Zaključeni ugovori o upravljanu   > Šta činiti kad je zgrada privatna, a problem javni ?
       
       
   Oštećenja na zgradama      
   UGLAVNOM SE RADI O OVAKVIM OŠTEĆENJIMA      
         
   ***  Program sanacija ***      
           
  Sanacija  oštećenja        
  - Aleja Alije Izetbegovića 16        
  - Gruje Novakovića 5        
  - Armije BiH 25        
  - Rose Hadživuković 10        
- Husinskih rudara 102-104  
  - Ismeta Mujezinovića 30        
  - LIPNICA , Proleterskih brigada , dva SP-a objekta      
           

Odluka općinskog vijeća  

o subvencioniranju troškova sanacije vanjskih zajedničkih dijelova zgrade